כניסת משתמשים

ברוך הבא, חבר. הקש דואר אלקטרוני וסיסמה להתחיל

הרשמה

מוכן לקבל את ההצעות הטובות ביותר? בואו נתחיל!

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it

תקנון האתר Web Plan

תנאי שימוש באתר האינטרנט

הינך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלה בעיון. אתר kpatricia.co.il (להלן: ”האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט (המרשתת) המופעל על ידי חברת ק.פטריסיה בע“מ , שכתובתה הרשומה נצרת 8001|5  האתר מספק מידע כללי על החברה ומוצריה, וכולל בתוכו חנות וירטואלית לרכישת מוצרים של החברה.

האמור להלן מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כמו כן, מונחים המפורטים בלשון יחיד יישאו את המשמעות הנתונה להם גם בלשון רבים ולהיפך.

יודגש, כי עם ביצוע כל פעולה באתר, לרבות רכישת מוצר, הינך מסכים, מאשר ומקבל את תנאי שימוש אלה (להלן:“תנאי השימוש“), וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. במידה ואינך מסכים להיות מחוייב על-ידי תנאי השימוש, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר.

תנאי השימוש באתר כוללים בתוכם את: (א) תנאי שימוש אלה; ו-(ב) מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר (להלן:“מדיניות הפרטיות“), אשר יוצרים יחד חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. למעט אם צויין אחרת מפורשות: (1) כל התייחסות לאתר בתנאי שימוש אלה יכלול כל חלק ממנו; ו-(2) כל הוראות תנאי שימוש אלה תחולנה לטובת: 1) חברות בנות או שותפים עסקיים של ק.פטרסיה,

 

עדכון תנאי השימוש

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לשנות מעת לעת תנאי שימוש אלה לתנאי שימוש מעודכנים (להלן: “תנאי השימוש המעודכנים“), וזאת ללא הודעה מוקדמת בטרם כניסתם לתוקף של תנאי השימוש המעודכנים. הינך מסכים לכך שאנו נודיע על תנאי השימוש המעודכנים באמצעות העלאתם לאתר, והמשך שימושך באתר לאחר פרסום תנאי השימוש המעודכנים מהווה את הסכמתך לתנאי שימוש אלה. תנאי השימוש המעודכנים יחולו על גולשי האתר מיד עם פרסומם באתר, אלא אם נכתב בהם אחרת.

 

מצגים והתחייבות שלך

בעת ביצוע רכישה באתר – הינך מצהיר כי אתה נמצא בגיל משפטי המאפשר לך לבצע עסקאות במדינה בה אתה מתגורר, לפחות בן שמונה-עשרה (18) שנים, וכי הינך הבעלים של כרטיס האשראי ו/או כרטיס החיוב ו/או אמצעי התשלום שבו תתבצע הרכישה.

במידה והינך משתמש באתר בשם ישות משפטית (לרבות חברה, שותפות או עוסק מורשה), הינך מצהיר כי אתה מורשה לבצע כל פעולה בשם הישות המשפטית כאמור.

הינך מצהיר כי כל המידע שתספק לנו בכל עת יהא אמיתי, מדויק, עדכני ושלם, ואתה מסכים לעדכן מידע זה כפי הנדרש על-מנת לשמור על דיוקו.

הינך מסכים כי לא תעביר, תאסוף או תעשה שימוש בפרטים של לקוחות אחרים.

הינך מצהיר כי תהיה אחראי באופן בלעדי על שמירת הסיסמה שלך (ככל שישנה) באופן סודי ומאובטח. בנוסף, הינך מצהיר כי תהיה אחראי באופן אישי לשימוש בטלפון, במחשב, במודם ובכל ציוד אחר או בכל תוכנה הנדרשים על-מנת להיכנס ולעשות שימוש באתר ולביצוע רכישות בו.

הינך מצהיר כי לא תעשה איזה מהפעולות הבאות: תעלה לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגרפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי, לרבות, ללא הגבלה, פרטי כרטיס אשראי של אדם אחר, מספר תעודת זהות, ומספרי טלפון או כתובות חסויים. במידה ותבצע איזה מהפעולות המוזכרות לעיל, אנו נהיה רשאים לסיים מיידית את שימושך באתר ולמנוע את שימושך בו בעתיד.

אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית. בעת שימושך באתר הינך מסכים לעמוד בכל הוראות החוק, התקנות והדין אשר חלה על שימוש זה, לרבות וללא הגבלה, חקיקה הנוגעת להגנה על קניין רוחני ופרטיות.

 

 

הינך מסכים כי לא תעשה שימוש בכל מכשיר, תוכנה או אמצעי אחר במטרה לפגוע או בניסיון לפגוע או לשנות את פעולתו התקינה של האתר ו/או השרתים ו/או הרשתות המחוברות לאתר ולשירותים המסופקים בו. כמו כן, הינך מסכים כי לא תבצע כל פעולה העלולה לגרום לעומס בלתי סביר או לא פרופורציונלי על תשתית האתר. בנוסף, הינך מסכים לא לעשות שימוש ברובוט, או בכל אמצעי אוטומטי או ידני אחר, על-מנת לנטר, לאסוף או להעתיק את האתר או את תוכן ק.פטריסיה(כהגדרתו בסעיף ‎53 להלן) המאוחסן באתר, או מהם, ללא אישורו המפורש ובכתב של נציג החברה המורשה. האמור לעיל לא יחול על טכנולוגיית מנועי חיפוש סטנדרטיים שמטרתם להפנות גולשים לאתר מבלי לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של החברה.

הינך מסכים שלא תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, באמצעות שימוש בכל קוד מזיק או לא מאושר, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת.

אינך רשאי ליצור מצג באתר אחר לפיו הינו קשור לאתר ק.פטרסיה, או פועל בשיתוף פעולה עם החברה מבלי לקבל אישור מפורש מטעם החברה.

אינך רשאי לחקות את האתר, ליצור גרסה חלופית של האתר, או ליצור גרסה מתחזה של האתר או חלק ממנו.

אינך רשאי לשלוח הודעות דואר זבל (ספאם), או כל סוג של התכתבות אלקטרונית אחרת ללקוחות האתר או לכל צד שלישי, ובמידה ותעשה כן – תישא באופן בלעדי בכל התוצאות הנובעות מכך.

אינך רשאי לשתול תוכן או קוד כלשהו באתר ו/או לשנות ו/או להתערב בכל דרך אחרת בכל דף מתוך האתר המוצג בדפדפן הלקוח או במכשירו הנייד (לרבות טלפון, טאבלט, מחשב או כל כלי אלקטרוני אחר).

אינך רשאי ליצור חשבונות באתר באמצעים בלתי מותרים, לרבות באמצעות שימוש במכשירים אוטומטיים, תוכנות ייעודיות, רובוטים, או אמצעים טכנולוגיים דומים ואחרים.

אינך רשאי להגביל (או לנסות להגביל) לקוח אחר משימוש באתר, או ליצור כלים כלשהם להפרת תנאי שימוש אלה.

בעת ביצוע רכישות באתר, הינך מסכים כי תבצע עסקאות חוקיות בתום לב לשימושך האישי, ולא למטרה אחרת, לרבות לצורך מכירה קמעונאית ו/או סיטונאית ו/או לצורך הצגה ללא היתר באתרים אחרים, והינך מתחייב שלא לבצע הזמנות סרק, וכן שלא לנקוט במרמה בעת ביצוע הרכישות באתר.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק באופן מיידי את שימושך באתר בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי וללא כל הודעה בכל מקרה בו קיימת סיבה המצדיקה פעולה כאמור. במידה ותפר כל חלק של תנאי שימוש אלה, או תפעל בניגוד לתנאי שימוש אלה או תיצור כל סיכון או חשיפה משפטית לנו, נהיה רשאים להפסיק לספק לך את שירותי החברה (או חלק מהם), או לחסום את שימושך באתר. הינך מצהיר כי במקרה כאמור לעיל, תהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה מאיתנו לעניין זה.

 

אופן ותנאי המכירה

ק.פטרסיה, מפעילה חנות וירטואלית באתר, ומאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעותה באמצעות האינטרנט. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדוייקים באתר, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

שימוש ורכישה באמצעות האתר לא כרוכים בהרשמה מראש. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, לרבות שמך המלא, כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לא יישמרו במאגר המידע של המערכת ועל פי הוראות החוק. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותי המכירה הניתנים באתר. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תקבל מהמערכת שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת לצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות, על מנת למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

לאחר ביצוע פעולת הרכישה באמצעות כרטיס האשראי תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. ההזמנה תתקבל רק לאחר קבלת אישור מחברות כרטיסי האשראי. כרטיס האשראי שלך יחויב בגין עלות המוצר או השירות שרכשת מיד לאחר ביצוע הפעולה ועם קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי.

פרטי פעולת הרכישה באתר מועברים באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יעברו על ידינו ו/או על ידי מפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט חברות כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת אך ורק על מנת להשלים את פעולות הרכישה.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, במקרה בו פרטי הרכישה לא התקבלו במערכת ו/או בגין כל תקלה טכנית או אחרת המונעת ממך לרכוש דרך האתר.

הזנת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע“מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

מגוון המוצרים, השירותים והמחירים (לרבות בגין משלוח) ותנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

אנו מתנצלים מראש על אי נעימות שעלולה להיגרם כתוצאה ממחסור במלאי של מוצר מסוים. במקרה ותרכוש מוצר שאזל מהמלאי, תמסור לך החברה הודעה על כך בהקדם האפשרי ולא תחייב את כרטיס האשראי שמסרת. החברה אינה מתחייבת כי מוצר המופיע באתר נמצא במלאי, ולא יינתן פיצוי במידה ומוצר שנרכש לא סופק עקב חוסר במלאי, לכן בודקים הזמנה ומאשרים רק לאחר שליחת הודעה בחזרה ללקוח.

  

מדיניות משלוחים

אנו נספק הזמנות רק בגבולות מדינת ישראל.

המכירה באתר הינה ליחידים , ויש אפשרות למכירה סיטונאית.

אנו נספק כל מוצר שנרכש לכתובת שהוקלדה בזמן הרכישה. אנו מתחייבים לספק את המוצרים שנרכשו בתנאי שאושר התשלום בכרטיס האשראי כמפורט לעיל ולהלן.

אנו לא נהיה אחראים לכל נזק עקב איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות, שביתות, תאונה, פגעי מזג אויר, מצבי חירום בטחוניים, פעולות איבה, טרור וכיוצ“ב.

מועד אספקת המוצרים הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי (ימים א’-ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג ושבתון).

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלת ציוד ו או הובלה חריגה (הובלה לקומות גבוהות ללא מעלית, או הובלה הדורשת כח אדם נוסף או אמצעים מיוחדים) ו/או משלוח מחוץ לגבולות מדינת ישראל. במקרה של הובלה חריגה כאמור לעיל, אנו נהיה רשאים לבטל את ההזמנה לפי שיקול דעת החברה, או לגבות תשלום נוסף בנוסף לתשלום בגין הובלה רגילה.

התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויתווסף לתשלום הכולל של העסקה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לבטל או לשנות את התנאים הקשורים לרכישת מוצרים, לרבות המחירים המפורסמים באתר, בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה.

הספקת סחורה תוך 5-7 ימי עבודה.

 

 

מדיניות ביטול עסקה / החזרת סחורה

הינך רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ“א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) על ידי מתן הודעה לחברה בדואר אלקטרוני- [email protected]   או בטלפון 0522710984 

באם סופק לך המוצר, הינך רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מקבלתו בתנאי והוא לא נפתח, לא נעשה בו שימוש, הוא מצוי באריזתו המקורית, תקין וללא פגע מכל מין שהוא. הביטול יעשה באמצעות השבת המוצר בצירוף הודעה על ביטול שתישלח למשרדי החברה בתוך 14 יום מקבלת המוצר 

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במידה ובחרת לבטל את העסקה מכל סיבה לבד מהסיבות הבאות: פגם במוצר מושא העסקה, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך, או במקרה של אספקת מוצר שגוי, או במידה והחברה הפרה את ההסכם, נגבה ממך דמי ביטול חד פעמיים בשיעור של 15% מגובה הרכישה המוחזרת, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, כקבוע בחוק (להלן: “דמי הביטול“).

בקשתך לביטול העסקה תהווה את אישורך לכך שדמי הביטול ישמשו כפיצוי מלא וסופי בגין הביטול.

במקרה שבוטלה העסקה – עלות המשלוח הראשונית לא תושב.

עלות משלוח החזרת המוצר תהא ע“ח הלקוח.

 

תנאים והוראות כלליים  

האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאיננו שולטים בו, מתחזקים אותו או תומכים בו. הינך מסכים ומצהיר באופן מפורש, כי אנו לא נהיה אחראים בכל צורה לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. התכתבויות ועסקאות שתבצע עם שירותי צדדים שלישיים המצויים באתר הם בינך ובין צד שלישי כאמור. אנו לא נהיה אחראים לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות של אתרי צד שלישי אלה או לאמצעי זיהוי המשתמש בהם הם עושים שימוש.

בשימושך באתר אתה מסכים כי ידוע לך שאנו עשויים להציג באתר פרסומות ומבצעי קידום מכירות, באופן, בצורה, ובמידה בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.

אנו רשאים שלא להודיע באתר על שיתופי פעולה עם גורמים מסחריים אחרים, שירותים בתשלום, תוכן ממומן וכו’.

הינך מצהיר כדלקמן בנוגע לכל דרך יצירת קשר עמנו הנוגעת לק.פטריסיה, לרבות אך לא רק, משובים, שאלות, הערות, הצעות וכדומה: (1) אתה לא תהיה זכאי לסודיות בגין יצירת הקשר ואנו לא נהיה מחוייבים להגן על יצירת קשר כאמור מפני חשיפה לצדדים שלישיים; (2) אנו נהיה חופשיים להעתיק, להשתמש, למסור ולהעביר את יצירת הקשר לאחרים ללא הגבלה; ו-(3) אנו נהיה רשאים לעשות שימוש בכל רעיון, קונספט, ידע, תוכן או טכניקות המצויים ביצירת קשר לכל מטרה, לרבות אך לא רק, לטובת פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים ושירותים העושים שימוש במידע כאמור. האמור לעיל, מוגבל רק בקשר למידע אישי מזהה, כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות.

האתר מכיל מידע ותוכן השייך באופן בלעדי לנו, או שניתן לק.פטריסיה רישיון לעשות בו שימוש מצד שלישי (להלן:“תוכן ק.פטריסיה“). תוכן ק.פטריסיה מוגן על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים וחקיקה אחרת, וק.פטריסיה הינה הבעלים ושומרת לעצמה את כל הזכויות והקניין בתוכן ק.פטריסיה  ובשירותים שניתנים באתר. אינך רשאי לעשות שימוש מכל סוג שהוא בתוכן ק.פטריסיה, לרבות שינוי, העתקה, שימוש, פרסום, הצגה, שידור, מכירה, ביצוע הנדסה לאחור וכו’.

השם, הלוגו של ק.פטריסיה והפונט הייחודי שבו נעשה שימוש בסימני החברה ובאתר – מוגנים בזכויות יוצרים, ולא ניתן להעתיקם, לחקותם או לעשות בהם שימוש, בשלמותם או בחלקם, ללא אישורה מראש ובכתב של ק.פטריסיה. בנוסף, כל הכותרות, גרפיקות שעוצבו במיוחד, אייקונים לכפתורים ומאפיינים שעוצבו באופן מיוחד הינם קניינה הרוחני של ק.פטריסיה, ולא ניתן להעתיקם, לחקותם או לעשות בהם שימוש, בשלמותם או בחלקם, ללא אישורה מראש ובכתב.

הינך מסכים כי לא תעשה כל מעשה או מחדל, במישרין או בעקיפין, העלולים לסכן, או לפגוע בזכויותינו או קנייננו בתוכן ק.פטריסיה, באתר או בתוכנה, לרבות אך לא רק, רכיביהם והשיטות הכלולות בהם, כל המידע המסופק האתר או כל רכוש, קניין רוחני וזכויות קנייניות הקשורות אליהם (להלן יחד: “זכויות ק.פטריסיה“). אתה מסכים עוד כי לא תתנגד או תתקוף כל בקשה שלנו ו/או של כל הגופים הקשורים אלינו בקשר לזכויות ק.פטריסיה, בכל תחום שיפוט או בהתאם לכל חוק ו/או אמנה.

תוכן ק.פטריסיה עשוי להכיל אי-דיוקים טכניים ו/או טעויות הקלדה ו/או טעויות סופר (להלן: “אי דיוקים“), לרבות אך לא רק, אי-דיוקים הקשורים לתמחור או זמינות לגבי רכישות והזמנות באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ק.פטריסיה לא תהא אחראית בגין אי-דיוקם כאמור, טעויות או מחדלים, ולא תישא בכל התחייבות לכבד הזמנות או להתייחס למידע שהושפע מאי-דיוקים כאמור.

ק.פטריסיה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, תיקונים, ביטולים ו/או שיפורים לאתר ולתוכן ק.פטריסיה, למוצרים ולשירותים המתוארים בהם, בכל זמן וללא הודעה מראש, לרבות לאחר אישורה של עסקה כלשהיא.

דפים ו/או חלקים מסויימים באתר עשויים להיות מוגבלים לכניסה ללקוחות ק.פטריסיה או למורשים אחרים. המידע והתוכן המצוי בדפים ו/או חלקים מוגבלים כאמור הינו חסוי, וייחשב כחלק בלתי נפרד מתוכן ק.פטריסיה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות למנוע כניסה, או שימוש בדפים ו/או חלקים מוגבלים אלה במקרים בהם אנו נקבע כי שימוש או גישה כאמור מפריעים לפעילות האתר או גורמים ליתרון מסחרי לצדדים שלישיים הפוגעים בק.פטריסיה

בכוונתנו לשמור על האתר זמין בכל עת. עם זאת, עלולים להיות מקרים בהם האתר יופרע, לרבות אך לא רק, למטרת תחזוקה מתוכננת או שדרוגים, לטובת תיקוני חירום או כתוצאה מכשל בפעילות האינטרנט, תקשורת ו/או הציוד.

  

פטור מאחריות

האתר, כולל תוכן ק.פטריסיה, מסופק על בסיס “AS IS“. עם שימושך באתר הינך מסכים כי ל-ק.פטריסיה ו/או מי מטעמה, לרבות עובדיה, מנהליה, הדירקטורים שלה, נושאי משרה בה ו/או גופים הקשורים אליה, לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בנוגע לכל שימוש מכל סוג שהוא באתר, לרבות לנושאים הבאים: (1) שירות המכירה; (ב) תוכן ק.פטריסיה; (ג) אבטחת האתר. בנוסף, הינך מסכים לפטור את ק.פטריסיה או מי מטעמה מכל אחריות בקשר לאופן השימוש באתר, לרבות אי התאמת מערכת ההפעלה לאתר, פעילות תקינה ללא הפרעה, אינטגרציית המערכת או הגנה מפני וירוסים.

מובהר בזאת כי ק.פטריסיה או מי מטעמה אינה מתחייבת כי האתר והשירותים המוצעים בו יפעלו ללא תקלות או הפרעה; שהתקלות שיתגלו בו תתוקנה; או שהאתר והשרתים המכילים את המידע הכלול בו מוגנים מפני רכיבים מזיקים, לרבות אך לא רק, וירוסים.

הינך מצהיר כי שימושך באתר הוא באחריותך הבלעדית. ק.פטריסיה או מי מטעמה אינם מעניקים כל מצג או הצהרה כי המידע (לרבות הוראות) באתר הינו מדויק, מלא או מועיל, ואינם מתחייבים ששימושך בשירות הינו בהתאם להוראות החוק בתחום שיפוט מסויים. בעת שימושך באתר הינך מצהיר שכל פעילותך הינה חוקית בתחום השיפוט ו/או במדינה שבהם אתה נמצא.

 

הגבלת אחריות; ויתור

ק.פטריסיהו או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך בגין כל אובדן, או נזק מכל סוג שהוא (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, מסחריים, עונשיים, מקריים או תוצאתיים) הקשורים, במישרין או בעקיפין, ל: (א) האתר והשימוש בו; (ב) תוכן ק.פטריסיה; (ג) שימושך, או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו; (ד) כל פעולה שנעשתה בקשר עם חקירה מטעמנו או מטעם רשויות אכיפת החוק הנוגעת לשימושך או לשימוש צד שלישי אחר בשירות; (ה) כל פעולה שנעשתה בקשר עם זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות; (ו) כל טעות או מחדל בהפעלת האתר; או (ז) כל נזק למחשבו, מכשירו הנייד או ציוד אחר או טכנולוגיה של משתמש באתר, לרבות אך לא רק, נזקי אבטחה או נזקים הנגרמים כתוצאה מוירוסים, באגים, התערבות מכוונת, מרמה, טעות, מחדל, הפרעה, תקלה, עיכוב בהפעלה או בתשדורת, כשל במערכת המחשב או ברשת, או כל כשל טכני או אחר, לרבות אך לא רק, נזקים בגין רווחים אבודים או הסכמים שלא נחתמו, הפסד חשבונות, אובדן מוניטין, אובדן מידע, עצירת עבודות, זמן הנהלה או עבודה שהושקע, דיוק התוצאות או כול אי-תפקוד אחר, בין אם היה ניתן לצפותו, לרבות אם ק.פטריסיהו/או מי מטעמה היו מודעים או היה עליהם לדעת על האפשרות לנזקים כאמור, בין אם בהסכם, רשלנות, אחריות מוחלטת או בנזיקין (לרבות, אך לא רק, בין אם נגרמה כולה או בחלקה ברשלנות, מעשים מעבר לשליטת הצדדים, כישלון אמצעי תקשורת, גניבה או אובדן).

ק.פטריסיה או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד אחר בגין אובדן, נזק או פגיעה, לרבות אך לא רק, מוות או פציעה אישית. תחומי שיפוט מסויימים אינם מתירים את ההחרגה או ההגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים ובתחומי שיפוט אלה ההחרגה וההגבלה לא תחול לגביך. בכל מקרה, אחריותם הכוללת של ק.פטריסיה או מי מטעמה כלפיך לכל נזק, אובדן או כל טענה לא תעלה על סכום של 250 ₪.

הינך מסכים כי במידה ותישא בנזקים, אובדן או פגיעות הנובעות ממעשינו או מחדלינו, הנזקים, בכל מקרה לא תהיה זכאי לבקש צו מניעה המונע את השימוש באתר, בשירותים המוצעים באתר, ברכוש, במוצר או בתוכן אחר השייך או נשלט על-ידי ק.פטריסיה, ולא תהיה לך כל זכות להצטרף או לעכב את הפיתוח, הייצור, ההפצה, הפרסום, ההצגה או השימוש באתר, ברכוש, במוצר, בשירות או בתוכן אחר השייך או נשלט על-ידי ק.פטריסיה.

בגישה או בעשיית שימוש בשירות אתה מבין, כי הינך מוותר על זכויותיך בקשר לטענות שאינן ידועות לך במועד זה.

ק.פטריסיה או מי מטעמה אינם אחראים לפעולות, תוכן או מידע של צדדים שלישיים, והינך משחרר את צדדי ק.פטריסיה מכל טענה לנזקים, ידועים או שאינם ידועים, הנובעים או קשורים לטענה כנגד צדדים שלישיים כאמור.

הפטור, הגבלת האחריות והויתור הכלולים בסעיפים 63-67 לעיל, לא יחולו בגין נזקים שיגרמו עקב נזקי גוף ו/או נזקי מרמה ו/או מצגי שווא ו/או בגין כל אחריות אחרת, שלא ניתן להגבילן בהתאם להוראות החוק.

 

ק.פטריסיה בע"מ